اعضای انجمن

بخشی از نام شرکت یا مدیر
نیروگستران سهاتوس

نیروگستران سهاتوس

مدیر:حسین غزنوی تربقان تلفن:051-32400364
اطلاعات بیشتر
نیک پلیمر کردستان

نیک پلیمر کردستان

مدیر:منصور قدیمی تلفن:021-66193854-56
اطلاعات بیشتر

نیکان موتور بهار

مدیر:رحیم عبدالحمید پوربناب تلفن:023-34583527
اطلاعات بیشتر

همت لوله یزد ( وینکا پولیکا)

مدیر:محمد همتی تلفن:035-37275711
اطلاعات بیشتر
همپار

همپار

مدیر:آرزو اشتری تلفن:021-22019094
اطلاعات بیشتر
وینو پلاستیک

وینو پلاستیک

مدیر:فرشید غیاثی تلفن:026-34723680
اطلاعات بیشتر
پارس زنده رود پلاست

پارس زنده رود پلاست

مدیر:کمال پایمرد تلفن:031-454883701
اطلاعات بیشتر
پارس پولیکا

پارس پولیکا

مدیر:مژگان مختاری تلفن: 021-56545401-3
اطلاعات بیشتر

پایا بسپارآریا

مدیر:محمود رجبی تلفن:021-42407000
اطلاعات بیشتر

پایدار پلیمر (پویا پلیمر ظریف)

مدیر:رحمت اله هاشمی تلفن:071-37744142-3
اطلاعات بیشتر