اعضای انجمن

بخشی از نام شرکت یا مدیر

آب و خاک شهراب گستر

مدیر:محمدحسن خرازی تلفن:021-88513406-8
اطلاعات بیشتر

آبان بسپارتوسعه

مدیر:فرید هنرفر تلفن:061-33130810-12
اطلاعات بیشتر
آدا پلاست ارومیه

آدا پلاست ارومیه

مدیر:نادر مالک تلفن:044-33744679
اطلاعات بیشتر
آذر لوله

آذر لوله

مدیر:محمدرضا حاجبی تلفن:041-34209142-3
اطلاعات بیشتر

آسیا پلیمر توسعه

مدیر: مسعود کامیاب کلانتری تلفن:0912-4546036
اطلاعات بیشتر
آویسا لوله جی

آویسا لوله جی

مدیر:حسین رجالی تلفن:031-32359266-8
اطلاعات بیشتر

احسان کار

مدیر:حیدر کرار تلفن:031-52373881-2
اطلاعات بیشتر

اطلس لوله اسفراین

مدیر:محمود خوش وحید تلفن:05837217710-12
اطلاعات بیشتر
اورامان غرب

اورامان غرب

مدیر:یاسر وطن دوست تلفن:083-38228647-8
اطلاعات بیشتر
ايمن لوله

ايمن لوله

مدیر:داوود فارسی تلفن:071-38254558
اطلاعات بیشتر