اعضای انجمن

بخشی از نام شرکت یا مدیر

آب و خاک شهراب گستر

مدیر:محمدحسن خرازی تلفن:88513406
اطلاعات بیشتر

آبان بسپارتوسعه

مدیر:مهرزاد فاطمی نیا تلفن:061-33130810-11
اطلاعات بیشتر
آدا پلاست

آدا پلاست

مدیر:نادر مالک تلفن:044-33744678-9
اطلاعات بیشتر
آذر لوله

آذر لوله

مدیر:محمدرضا حاجبی تلفن:041-34209142-3
اطلاعات بیشتر

آریان غرب کردستان

مدیر:اقبال صادقی تلفن:087- 33291042 087- 33383368
اطلاعات بیشتر

آسیا پلیمر توسعه

مدیر:مسعود کامیاب کلانتری تلفن:09177077598
اطلاعات بیشتر

آسیا پلیمر توسعه

مدیر: مسعود کامیاب کلانتری تلفن:09177077598
اطلاعات بیشتر
آویسا لوله جی

آویسا لوله جی

مدیر:حسین رجالی تلفن:031-32359266-8 031-32344280
اطلاعات بیشتر

احسان کار

مدیر:کرار تلفن:03152373881-83
اطلاعات بیشتر

اوجان پوليكا

مدیر:ساعدي تلفن:041-43332138
اطلاعات بیشتر