اعضای انجمن

بخشی از نام شرکت یا مدیر

پترو پلیمر آناهیتا

مدیر:غلامحسین توکلی طرقی تلفن:083-48122022
اطلاعات بیشتر

پرنگارپلاستیک

مدیر:حبیب کسائیان تلفن:031-45643803
اطلاعات بیشتر

پلاستیک فر

مدیر:جعفر خراسانی تلفن:031-35724200-2
اطلاعات بیشتر

پلاستیک کار

مدیر:هوشنگ پارسا تلفن:021-92001208-9
اطلاعات بیشتر
پليمر گلپايگان

پليمر گلپايگان

مدیر:کمال کاوه تلفن:021-22695503-10
اطلاعات بیشتر

پلی رام برتر

مدیر:محمد سعید صادق تهرانی تلفن:021-55638112
اطلاعات بیشتر

پلی سازان سمنان

مدیر:فریدون داورپناه تلفن:023-33653257-8
اطلاعات بیشتر

پلی سینا

مدیر:امیر افشین کسایی تلفن:081-32675669
اطلاعات بیشتر
پلیمر توس

پلیمر توس

مدیر:سیدمحمد سلامتی تلفن:051-37271606-8
اطلاعات بیشتر
پلیمر جی محور

پلیمر جی محور

مدیر:محمد شبانی تلفن:03195029080-3
اطلاعات بیشتر