اعضای انجمن

بخشی از نام شرکت یا مدیر
پارس زنده رود پلاست

پارس زنده رود پلاست

مدیر:کمال پایمرد تلفن:031-454883701
اطلاعات بیشتر
پارس پولیکا

پارس پولیکا

مدیر:محمود سرلک تلفن:56545401-3
اطلاعات بیشتر

پرنگارپلاستیک

مدیر:مجید رجالی تلفن:32363533-031
اطلاعات بیشتر

پلاستیک فر

مدیر:جعفر خراسانی تلفن:0313-5724200-2
اطلاعات بیشتر

پلاستیک کار

مدیر:هوشنگ پارسا تلفن:88790827-8
اطلاعات بیشتر
پليمر گلپايگان

پليمر گلپايگان

مدیر:کمال کاوه تلفن:22695503-10
اطلاعات بیشتر

پلی اتیلن کرمان

مدیر: مهدی ضیاء ابراهیمی تلفن:88343425-26 034-32750197 034-32740875
اطلاعات بیشتر

پلی رام برتر

مدیر:محمد سعید صادق تهرانی تلفن:021-5563238122
اطلاعات بیشتر

پلی سازان سمنان

مدیر:داور پناه تلفن:8و33653257-023
اطلاعات بیشتر

پلی سینا

مدیر:امیر افشین کسایی تلفن:081-32675669
اطلاعات بیشتر