استانداردها

لینک صفحه: http://pvcas.ir/p16

برای دریافت شرح هر کدام از استانداردهای زیر روی آن کلیک نماببد : (PDF Format)

ردیف

شماره استاندارد

جدول استانداردهای مرتبط با صنعت PVC  «ویژگی ها»

1

1174

چسب های پایه حلالی برای اتصال لوله های پی وی سی سخت- ویژگی ها و روش آزمون

2

1436

ترکیبات پلی وینیل کلراید(PVC) انعطاف پذیر برای مصارف عمومی جهت قالبگیری روزن رانی-ویژگی ها

3

9118

پلاستیک ها-لوله ها و اتصالات و سیستم لوله کشی مورد مصرف-(UPVC) در تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار- ویژگی ها

4

9119

پلاستیک ها-سیستم لوله کشی پلی وینیل کلراید سخت-
مورد مصرف در تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان-ویژگی های لوله،اتصال و سامانه

5

10610

پلاستیک ها-لوله های پلاستیکی گرمانرم صاف برای انتقال سیال-ابعاد و رواداری ها

6

11105

پلاستیک ها-اتصالات پلی وینیل کلراید سخت-مورد مصرف در عبور کابل های الکتریکی
و مخابرات ویژگی ها و روش های آزمون

7

12142-1

پلاستیک ها-لوله و اتصالات پلی وینیل کلراید سخت-سیستم های لوله کشی آب باران
برای مصارف روکار(ناودان)-ویژگی های لوله و اتصالات و سیستم های مربوط

8

11373-1

پلاستیک ها-نمادها و علائم اختصاری-قسمت دوم: پلیمرهای پایه و مشخصه های ویژه آنها

9

11373-2

پلاستیک ها-نمادها و علائم اختصاری-قسمت دوم پرکننده هاو تقویت کننده ها

10

19594-1

پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری-اتصالات برای لوله های پساب خانگی و صنعتی-
ابعاد پایه،واحد متریک-قسمت اول (UPVC)

11

7491-1

درزگیر های لاستیکی-الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد استفاده در
 کاربرد های آب و فاضلاب-قسمت اول: لاستیک ولکانیده

12

7491-2

درزگیر های لاستیکی-الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد استفاده در
 کاربرد های آب و فاضلاب-قسمت 2:ترموپلاستیک الاستومر ها

13

9116-1

پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربرد های فاضلاب و زهکشی ثقلی-سامانه های لوله گذاری PP,PE  وPVC با دیواره ی ساختمند. قسمت 1: ویژگی های مواد و  معیارهای کارایی برای لوله ها، اتصالات و سامانه

14

9116-2

پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربرد های فاضلاب و زهکشی ثقلی-سامانه های لوله گذاری PP,PE  وPVC با دیواره ی ساختمند. قسمت دوم:لوله ها و اتصالات با سطح بیرونی صاف، نوع A

15

9116-3

پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربرد های فاضلاب و زهکشی ثقلی-
سامانه های لوله گذاری PE،PP و PVC با دیواره ی ساختمند.
قسمت3: لوله ها و اتصالات با سطح بیرونی غیر صاف،نوع B

16

13361-1

پلاستیک ها-سیستم های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی و
 فاضلاب زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین UPVC.  قسمت اول: کلیات

17

13361-2

پلاستیک ها-سیستم های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی و  فاضلاب زهکشی
 تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین UPVC.  قسمت دوم: لوله ها

18

13361-3

پلاستیک ها-سیستم های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی و  فاضلاب زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین UPVC.  قسمت سوم: اتصالات

19

13361-4

پلاستیک ها-سیستم های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی و فاضلاب زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین UPVC.  قسمت چهارم: شیرآلات

20

13361-5

پلاستیک ها-سیستم های لوله گذاری برای کاربرد های آبرسانی و
 فاضلاب زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین UPVC.  قسمت پنجم: کارایی سیستم

 

ردیف

شماره استاندارد

جدول استانداردهای مرتبط با صنعت PVC  «روش های آزمون»

1

7090-1

پلاستیک ها-روش تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی-قسمت اول- روش غوطه وری- روش پیکنومتر مایع و تیتراسیون

2

17203-1

چسب های کاربردی در سامانه های لوله گذاری گرمانرم-قسمت 1: تعیین خواص فیلم

3

17203-2

چسب های کاربردی در سامانه های لوله گذاری گرمانرم-قسمت 2: تعیین استحکام برشی

4

17203-3

چسب های کاربردی در سامانه های لوله گذاری گرمانرم-قسمت 3- روش آزمون تعیین مقاومت به فشار داخلی

5

19316-1

لوله های PVC صلب- روش گرماسنجی روبشی تفاضلی(DSC)- اندازه گیری دمای فراورش

6

19316-2

لوله های PVC صلب- روش گرماسنجی روش تفاضلی(DSC)-قسمت دوم: اندازه گیری آنتالپی ذوب بلورچه ها

7

17140-2

پلاستیک ها-لوله های گرمانرم-تعیین خواص کششی-قسمت دوم:لوله های پلی وینیل کلراید سخت،پلی وینیل کلراید کلردار شده(C-PVC) و
 پلی وینیل کلراید با مقاومت به ضربه ی بالا  (HI-PVC)

8

19286

پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری-لوله های پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه(GRP)-تعیین سفتی حلقوی ویژه ی اولیه

9

19199

پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری-لوله ها و اتصالات پلاستیکی گرماسختتقویت شده با الیاف شیشه (GRP)-تعیین مقاومت در برابر مواد شیمیایی داخل یک مقطع در شرایط تغییر شکل- روش آزمون

10

17614

پلاستیک ها-لوله های گرمانرم-برگشت طولی- روش و پارامتر ای آزمون

11

16040

پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری-لوله ها ،اتصالات و مواد پلی وینیل کلراید سخت- اندازه گیری مقدار PVC بر اساس مقدار کلر-
روش آزمون

12

16039

پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری-اتصالات گرمانرم-استحکام ضربه ایی-روش آزمون

13

14776

پلاستیک ها-اتصالات پلاستیکی گرمانرم-تعیین سفتی حلقوی-روش آزمون

14

12639

پلاستیک ها- پلی وینیل کلراید-اندازه گیری باقیمانده منومر وینیل کلراید- روش کروموتوگرافی گازی

15

12575

پلاستیک ها-سیستم های لوله کشی برای کاربرد های ثقلی مدفون در خاک-تعیین عدم نشتی محل های اتصال دارای واشر درزگیر
 لاستیکی- روش آزمون

16

12181-1

پلاستیک ها-لوله ها-اتصالات و سیستم های مونتاژشده برای انتقال سیالات- تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی-قسمت 1: روش آزمون

17

12181-2

پلاستیک ها-لوله ها-اتصالات و سیستم های مونتاژشده برای انتقال سیالات- تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی-
قسمت 2: تهیه آزمونه های لوله

18

12181-3

پلاستیک ها-لوله ها-اتصالات و سیستم های مونتاژشده برای انتقال سیالات- تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی-قسمت 3: تهیه اجزا

19

12181-4

پلاستیک ها-لوله ها-اتصالات و سیستم های مونتاژشده برای انتقال سیالات- تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی-قسمت 1: روش آزمون

20

12175

لوله های پلاستیکی و سیستم های لوله کشی-اتصالات گرمانرم قالب گیری شده به روش تزریقی- روش های ارزیابی چشمی اثرات گرمایش

21

12143

پلاستیک ها-سیستم های لوله کشی انتقال ـب برای مصارف انسان-ارزیابی مهاجرت-اندازه گیری مقدار مهاجرت لوله و اتصالات و رابط ها

22

11440

پلاستیک ها-سیستم های لوله کشی پلاستیکی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع و جامد-هوابندی-روش آزمون

23

11438

پلاستیک ها-لوله های گرمانرم-تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعتگرد- روش آزمون

24

11437

پلاستیک ها-لوله های پلاستیکی گرمانرم-تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش پلکانی-روش آزمون

25

11435

پلاستیک ها-سیستم های لوله کشی پلاستیکی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع و جامد-تعیین مقاومت در
 مقابل چرخه ی حرارتی در دمای بالا-روش آزمون

26

11434

پلاستیک ها-سیستم های لوله کشی پلاستیکی گرمانرم برای کاربرد های ثقلی-آببندی-روش آزمون

27

10609

پلاستیک ها-لوله های پلی وینیل کلراید سخت-مقاومت در مقابل دی کلرو متان در دمای مشخص- روش آزمون

28

10608

پلاستیک ها-لوله های پلی وینیل کلراید صلب-تعیین عدد ویسکوزیته و محاسبه عدد K

29

10237-1

پلاستیک- اندازه گیری خاکستر قسمت اول- روش عمومی

30

10237-5

پلاستیک- اندازه گیری خاکستر قسمت 2: پلی وینیل کلراید

31

2414

پلاستیک ها-لوله و اتصالات گرمانرم-تعیین دمای ویکات- روش آزمون

32

2412

 پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری-اجزای پلاستیکی-تعیین ابعاد

33

12925-1

لوله های گرمانرم- مقاومت در برابر مایعات شیمیایی- طبقه بندی- قسمت 1: روش آزمون غوطه وری

34

11436

پلاستیک ها - لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین سفتی حلقوی- روش آزمون

35

10607

پلاستیک ها - لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین انعطاف پذیری حلقوی

36

7171-2-2-3

آب-قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر  آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 2-2: بو و طعم آب- بخش 2-2-3: روش آزمون بو و طعمی که توسط شیلنگ ها وارد آب انتقالی برای تهیه غذا و نوشیدنی می شود