اعضای انجمن

بخشی از نام شرکت یا مدیر

یزد پلیمر

مدیر:محمد حسین چشم براه تلفن:035-37272362-5
اطلاعات بیشتر
یزد پولیکا

یزد پولیکا

مدیر:عباسعلی متوسلیان تلفن:035-37272549
اطلاعات بیشتر

یکتا پلیکا سمنان

مدیر:مهدی حاجی سلطانی تلفن:023-33652618
اطلاعات بیشتر