پلی سینا

  • مدیر: امیر افشین کسایی
  • تلفن:081-32675669
  • وب سایت:
  • فاکس: 081-32670686
  • نشانی: همدان ، بلوار ملت، جنب راهنمائی و رانندگی شرکت پلی سینا
  • ایمیل:

اخبار شرکت