پارس پولیکا

  • مدیر: محمود سرلک
  • تلفن:56545401-3
  • وب سایت:
  • فاکس: 56540277
  • نشانی: جاده قدیم قم،بعد از 60 متری شور آباد مهدی آباد، عبداله آباد، پشت کارخانه طاووس رنگ ،  خیابان پارس پلیکا،ساختمان 110 1817145171 کدپستی
  • ایمیل:

مطالعات تجربی و تئوری سینتیک خشک کردن در مقیاس ذرات* (بخش دوم و پایانی)

مطالعات تجربی و تئوری سینتیک خشک کردن در مقیاس ذرات* (بخش دوم و پایانی)

شکل b و a9 یک نمونه از نتایج بدست­آمده با شرایط آزمایشگاهی که در جدول 2 لیست شده را نشان می­دهد (آزمایش 1). می­توان مشاهده کرد که:

مطالعات تجربی و تئوری سینتیک خشک کردن در مقیاس ذرات* (بخش اول)

مطالعات تجربی و تئوری سینتیک خشک کردن در مقیاس ذرات* (بخش اول)

برای ارزیابی سینتیک خشک کردن یک دستگاه خشک کن پنوماتیک به روش تجربی و در مقیاس ذرات مورد استفاده قرار گرفت. سینتیک در مقیاس ذرات با غوطه وری حجم ثابتی از ذرات مرطوب PVC (کیک) در بستر یک سیال متراکم حاوی ذرات بی اثر گرم (مهره های شیشه ای) به دست آمد.

سرلک: شرط رقابت در بازاراهای خارجی؛ داشتن نگاه طولی به جای نگاه عرضی

سرلک: شرط رقابت در بازاراهای خارجی؛ داشتن نگاه طولی به جای نگاه عرضی

ما همیشه به طور عرضی به کار تولید نگاه می کنیم؛ اما اگر به صورت طولی نگاه کنیم به طور اطمینان می‌توانیم رقابت کنیم. بنده در این خصوص حتی یک درصد هم شک ندارم.

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی