ارسال پاسخ

۱۹ آبان ۱۳۹۸
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n2498

pvc-asso.ir

آرشیو روازنه مناقصات لوله و اتصالات (10)

شما در این پست می توانید به آخرین مناقصات بخش لوله و اتصالات و آرشیو روزهای گذشته دسترسی پیدا کنید.

روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی:

 

مناقصات لوله و اتصالات 19 بهمن 1398

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی سيار همراه با ارزيابی کيفی روستاهای نيازمند آبرسانی سيار صحنه-سنقر -هرسين -کنگاور

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: پروژه آبرسانی روستای مزيد شهرستان نور

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: پروژه آبرسانی روستای مهدی رجه شهرستان گلوگاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع های روستايی شهرستان ريگان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی روستای خيبر روانسر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی مجتمع خميس آباد کنگاور

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 16 بهمن 1398

 

* موضوع: پروژه آبرسانی روستای صالحان شهرستان نوشهر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: پروژه آبرسانی روستای مهدی رجه شهرستان گلوگاه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: عمليات اجرايی تأمين آب آشاميدنی روستای کردان از توابع شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: پروژه های آبرسانی کريک دارشاهی و مجتمع گوشه مزدک و مجتمع لوداب
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۱۱ 

 

مناقصات لوله و اتصالات 15 بهمن 1398

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی روستای خيبر روانسر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی مجتمع خميس آباد کنگاور
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: خريد۶۷۰۰مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابي/ آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 14 بهمن 1398

 

* موضوع: عمليات اجرايی لوله گذاری بخش يازدهم از خطوط فرعی شبکه توزيع آب شهر زاهدان

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان

 

مناقصات لوله و اتصالات 13 بهمن 1398

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن در اقطار مختلف فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۷۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 12 بهمن 1398

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی سر انجيرک هرسين

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تجديد مناقصه آّرسانی روستای شاهينی کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

 * موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۶ شهرداری قطعه C۱۰و منطقه ۱۱ شهرداری قطعه D۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 07 بهمن 1398

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۶ شهرداری قطعه C۱۰و منطقه ۱۱ شهرداری قطعه D۳
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: پروژه آبرسانی امين آباد - لاله آباد شهرستان بابل
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 06 بهمن 1398

 

* موضوع: پروژه آبرسانی مجتمع لاويج شهرستان نور

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه کفترک ( گشنگان ) شيرازفراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۷۴

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز لرستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

مناقصات لوله و اتصالات 05 بهمن 1398

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه تنگ خياره سپيدان فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۷۱

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه صحرای باغ ( دهميان ) لارستان فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۷۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: پروژه آبرسانی روستای جوربند شهرستان نور

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: پروژه آبرسانی روستای پرکلا شهرستان بهشهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: پروژه آبرسانی مجتمع ذوات شرق شهرستان چالوس

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن آب در اقطار مختلف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: حفاری، تهيه لوله ، لوله گذاری و آزمايش پمپاژ ۸ حلقه چاه به روش دورانی در آبرفت های دشت مشهد و احداث

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن تک لايه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد تعداد ۶۰۰۰ عدد لوله هوای کنوری و ۵۰۰۰ عدد لوله هوای روسی (مجموعه کامل )

 دستگاه مناقصه گزار: اداره کل واگنهای باری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ايران/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه زيردو شهرستان رستم فراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۶۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه طرح محرم شهرستان لامرد فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۶۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد ۶۶۵۰ شاخه لوله پلي‌اتيلن دوجداره فاضلابی کوپلر سرخود در سايزهای مختلف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 02 بهمن 1398

 

* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن آب در اقطار مختلف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: اجرای شبکه فاضلاب واستاندارد سازی وانشعابات فاضلاب شهر روانسر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: حفاری, تهيه لوله, لوله گذاری و آزمايش پمپاژ ۸ حلقه چاه به روش دورانی در

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن تک لايه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی مجتمع سراب قنبر گيلانغرب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی مجتمع کل کوشک کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی تپه ماران سرپل ذهاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 01 بهمن 1398

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه طرح محرم شهرستان لامرد فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۶۸
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه زيردو شهرستان رستم فراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۶۷
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸ 


 
* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن با فشار کاری ۱۰ اتمسفر از نوع PE۱۰۰ در اقطار مختلف ۳۰۰- ۲۰۰-۱۶۰-۱۱۰-۹۰-۳۲-۲۰ می
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: فراخوان ارزيابی کيفی(يک مرحله ای): خريد لوله و اتصالات برای آبرسانی شهر کلاله
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای گلستان/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 30 دی 1398

 

* موضوع: خريد انواع اتصالات پلی اتيلن
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: لوله گذاری فاضلاب بطول۴۹۴۵متردرگلشهر(اولويت دوم)/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت ارسال پيشنهاد: ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی مجتمع مومه ای -زعفران-سياه خور اسلام آباد غرب
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه بليان شهرستان کازرون ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۶۵
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی روستای تپه ماران سرپل ذهاب
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 29 دی 1398

 

* موضوع: لوله گذاری فاضلاب بطول۴۹۴۵متردرگلشهر(اولويت دوم)/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه بليان شهرستان کازرون ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۶۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی مجتمع کيخسروی اسلام آباد غرب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی مجتمع داره رش جوانرود

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸  

 

مناقصات لوله و اتصالات 28 دی 1398

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه کناره و سالاری شهرستان رستم فراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۶۲
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 24 دی 1398

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۱ شهرداری قطعه A۱۴،منطقه ۷ شهرداری قطعات E۷.E۸،منطقه ۱۲ شهردار
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۱۱ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 22 دی 1398

 

* موضوع: لوله گذاری فاضلاب منطقه ۱۱ شهرداری قطعات D۱.D۲ و منطقه ۱۲ شهرداری پيمان يک
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی مجتمع خميس آباد کنگاور
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 21 دی 1398

 

* موضوع: عمليات لوله گذاری آب و احداث حوضچه درخواستهای مردمی سطح شهر زارچ شرکت آب و فاضلاب استان يزد

 دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی سرانجيرک هرسين

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی سرابله سرپل ذهاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی روستاهای کنگاور -صحنه -هرسين -سنقر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی سيار روستا های اسلام آباد -دالاهو- سرپل ذهاب -قصرشيرين

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی سيار روستای پاوه -جوانرود -روانسر -ثلاث باباجانی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: آگهی مناقصه عمومی خريد لوله

 دستگاه مناقصه گزار: نورالله تيموری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 17 دی 1398

 

* موضوع: خريد ۱۸۸۰۰ متر لوله پلی اتيلن در اقطار ۱۱۰و۱۶۰و۹۰ ميليمتر شرکت آب و فاضلاب استان يزد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و اجرای عمليات لوله گذاری خطوط جمع آوری و انتقال آب چاههای حرمک به ايستگاه شماره ۲ خط انتقال آب

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 16 دی 1398

 

* موضوع: خريد و اجرای عمليات لوله گذاری خطوط جمع آوری و انتقال آب چاههای حرمک به ايستگاه شماره ۲ خط انتقال آب

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه مومن آباده شهرستان سروستان تجديد فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۵۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: اجرای لوله‌گذاری خط انتقال آب در روستای هوای شهرستان هوراند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 15 دی 1398

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه مومن آباده شهرستان سروستان تجديد فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۵۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس

 

* موضوع: اجرای لوله‌گذاری خط انتقال آب در روستای هوای شهرستان هوراند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری و فنس کشی مجموعه محمله ( مز و آشنا )شهرستان خنج تجديدفراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۵۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 14 دی 1398

 

* موضوع: بهره برداری تاسيسات وشبکه های توزيع وانتقال آب نظرآبادوطالقان/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 11 دی 1398

 

* موضوع: خريد۲۸۵۰مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی سايز۵۰۰ميليمتر/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 09 دی 1398

 

* موضوع: عمليات آب‌رسانی به شهر قوچان از سد مخرنی تبارک‌آباد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 08 دی 1398

 

* موضوع: آبرسانی سراب قنبر گيلانغرب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: آبرسانی هورتکه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: آّبرسانی روستای قلعه لان کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 07 دی 1398

 

* موضوع: آبرسانی سراب قنبر گيلانغرب

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: آّبرسانی روستای قلعه لان کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: فراخوان عمومی تامين لوله و اتصالات پلی اتيلن دوجداره قطر ۱۰۰۰ ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه گياه زار شهرستان شيراز تجديد فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۵۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: توسعه شبکه آبرسانی روستاهای حاشيه شهر بيرجند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 04 دی 1398

 

* موضوع: پروژه آبرسانی حسين آباد شهرستان بهشهر

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱۰ /1398

 

* موضوع: توسعه شبکه آبرسانی روستاهای حاشيه شهر بيرجند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۸

           

مناقصات لوله و اتصالات 03 دی 1398

 

* موضوع: عمليات اجرايی شبکه توزيع آب روستای گراغه شهرستان زاهدان

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: احداث خط انتقال آب به شهرستان خرامه ( از بست خيرآباد تا مخزن خرامه )

 دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامی آب منطقه ای فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 02 دی 1398

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن در اقطار ۶۳-۹۰-۱۲۵-۱۶۰ ميليمتر به متراژ ۲۲۰۵۰۰ متر مطابق مشخصات فنی و استاندارد شرکت ملی گازايران.

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 01 دی 1398

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن ۱۲۵ و ۲۰۰ ميلی متری

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۰ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی روستای مومه ای ،زعفران وسياه خور اسلام آّد غرب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی روستای تپه ماران سرپل ذهاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

 * موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی مجتمع کيخسروی اسلام آباد غرب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی روستای تنوره کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 27 آذر 1398

 

* موضوع: لوله گذاری و اصلاح شبکه در محدوده شرکت

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی مجتمع خميس آباد کنگاور

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 26 آذر 1398

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی ولوله گذاری کرج پاقلعه صحنه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی لوله گذاری .احداث حوضچه .احداث مخزن .کنتور گذاری درمران دالاهو

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۹ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: آبرسانی شهر سبزوار -خط انتقال آب بای مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی اسفراين

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۰ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: خريد ۴۰۰۰۰ متر لوله پلی اتيلن به اقطار ۱۱۰، ۱۶۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۱۵ ميليمتر PE۱۰۰ -SF۱.۲۵- SDR:۱۷-PN۱۰

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۹ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 25 آذر 1398

 

* موضوع: خريد ۲۵۰۰۰ متر انواع لوله پلی اتيلن دوجـداره کاروگيت به اقطار ۲۰۰ ،۲۵۰ ،۳۱۵ ، ۴۰۰ميليمتر به همراه م

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۹ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 24آذر 1398

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۲۱ شهرداری قطعه C۴ و منطقه ۱۲ شهرداری پيمان دو

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد:  ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: نصب انشعاب فاضلاب و لوله گذاری ۲۰۰ م م ته خط بهمراه اجرای clean out و منهول در محدوده شهر صدرا شرکت

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۹ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی مجتمع داره رش جوانرود

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 23آذر 1398

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی مجتمع داره رش جوانرود
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۷شهرداری قطعات E۷.E۸ و منطقه ۱ شهرداری قطعه A۱۴
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۹ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری و لوله رانی فاضلاب مناطق ۲ و ۵ شهرداری قطعه ششم و منطقه ۲۱ شهرداری
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۹ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 20 آذر 1398

 

* موضوع: عمليات اجرايی تأمين آب آشاميدنی روستاهای دوزعنبر و باغبان کلا از توابع شهرستان ساوجبلاغ

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 19 آذر 1398

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۷شهرداری قطعات E۷.E۸ و منطقه ۱ شهرداری قطعه A۱۴

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۹ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری و لوله رانی فاضلاب مناطق ۲ و ۵ شهرداری قطعه ششم و منطقه ۲۱ شهرداری

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۹ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: عمليات اجرايی لوله گذاری بخش سيزدهم از خطوط فرعی شبکه توزيع آب شهر زاهدان(شهرک جهاد و برق)

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: آبرسانی مجتمع های گراويان٬گورسفيدوجگيران گيلانغرب وسرژل ذهاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۹ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 18 آذر 1398

 

* موضوع: آبرسانی هرسين

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۹ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: تکميل عمليات آبرسانی به مجتمع موران گرمی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: فراخوان مناقصه عمومی ۲۴-۹۸

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی آذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۹ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه مومن آبادشهرستان سروستان فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۴۱

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 17 آذر 1398

 

* موضوع: فراخوان مناقصه عمومی ۲۴-۹۸
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی آذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۹ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه مومن آبادشهرستان سروستان فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۴۱
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 16 آذر 1398

 

* موضوع: احداث شبکه فرعی ابياری در مسير های سه گانه شهرستان بوانات مناقصه ۱۴--۹۸
 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۹ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 11 آذر 1398

 

* موضوع: تأمين آب آشاميدنی روستاهای ايپک و قانلی بلاغ از توابع شهرستان اشتهارد در استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی به روستاهای مجتمع شهيد کسايی اردبيل و نير

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۹ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 10 آذر 1398

 

* موضوع: تجديد مناقصه خريد انواع لوله پلی اتيلن دراقطار۵۰۰-۴۰۰-۱۵۰-۱۰۰ ميليمتر و اتصالات - با فشار ۱۰ و ۱۶بار

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۹ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی به روستاهای مجتمع شهيد کسايی اردبيل و نير
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۹ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 09 آذر 1398

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۲۱ شهرداری محدوده تهرانسر اولويت اول بخش دوم

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۹ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی روستای تپه ماران سرپل ذهاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه گياه زارشهرستان شيراز فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۳۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۹ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه فال شهرستان مهر فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۳۲

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريدلوله پلی اتيلن بامواد pe۸۰ وکلاس۱۰اتمسفر به مقدار ۶۳۲۵۰مترو pe۱۰۰ وکلاس۱۰اتمسفربه مقدار۲۸۰۰متر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۹ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد ۲۹۹۸۴ متر لوله پلي‌اتيلن تکجداره آبي۸۰ PEدر سايزهای مختلف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۹ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 06 آذر 1398

 

* موضوع: اجرای نصب ۲۰۰۰ فقره انشعابات فاضلاب و ۱۰۰۰متر توسعه شبکه به صورت پراکنده همراه با تهيه لوله، اتصالات

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ شهر تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۹ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريدلوله پلی اتيلن بامواد pe۸۰ وکلاس۱۰اتمسفر به مقدار ۶۳۲۵۰مترو pe۱۰۰ وکلاس۱۰اتمسفربه مقدار۲۸۰۰متر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۹ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد ۲۹۹۸۴ متر لوله پلي‌اتيلن تکجداره آبي۸۰ PEدر سايزهای مختلف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۹ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن و سفيد برای آبفار اردبيل

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۹ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 25 آبان 1398

 

* موضوع: تهيه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب در مجتمع ارس (مسير لاريجان به اسکانلو) شهرستان خداآفرين

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: آبرسانی روستای مومه اي٬زعفران و سياه خور

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: آبرسانی مجتمع داوودی سرماج (روستای کهريز)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: آبرسانی مجتمع اماميه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: آبرسانی روستای زلان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: آبرسانی مجتمع داره رش

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 21 آبان 1398

 

* موضوع: اصلاح شبکه آب روانسر شامل تهيه لوله واتصالات

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: عمليات اجرايی تأمين آب آشاميدنی روستای کردان از توابع شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۸ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 20 آبان 1398

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن در اقطار۲۰ الي۲۰۰ ميليمتر PN۱۰ به مقدار ۲۴۳۵۰ متر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۸ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: توليد يا تامين اتصالات و متعلقات پلی اتيلن داخل مزارع دشت سيستان بخش پنجم

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۸ / ۱۳۹۸  

 

مناقصات لوله و اتصالات 19 آبان 1398

 

* موضوع: خريد ۲۵۰۰۰ متر انواع لوله پلی اتيلن دوجـداره کاروگيت به اقطار ۲۰۰ ،۲۵۰ ،۳۱۵ و ۴۰۰ ميليمتر به همراه

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۸ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۱ شهرداری قطعات A۱۱.A۱۲.A۱۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری و احداث مخزن مجموعه شهرک غدير شهرستان داراب تجديدفراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۲۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۸

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد