ارسال پاسخ

۱۷ فروردین ۱۳۹۸
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n2162

pvc-asso.ir

آرشیو روازنه مناقصات لوله و اتصالات (7)

شما در این پست می توانید به آخرین مناقصات بخش لوله و اتصالات و آرشیو روزهای گذشته دسترسی پیدا کنید.

روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی:

 

مناقصات لوله و اتصالات 22 خرداد 1398

 

* موضوع: تجديد خريد ۳۰۰۰متر لولهupvc بهمراه اتصالات موردنياز جهت پروژه کوثر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۸
 
* موضوع: عمليات اجرايی شبکه های توزيع ۲۳ روستا مربوط به مجتمع تلنگ ، پلان و پيرسهراب واقع در شهرستان چابهار
 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۸


* موضوع: عمليات تکميلی شبکه آبياری و زهکشی کوا ر ( جناح راست )
 دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامی آب منطقه ای فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۸ 


* موضوع: نظارت بر اجرای شبکه فرعی آبياری و زهکشی زرينه رود-واحد عمرانی يک-شبکه فرعی داخل مزارع (قطعات ۱ تا ۳)
 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجاان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 21 خرداد 1398

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع اوری فاضلاب در بخشهای مختلف شهرستان رباط کريم و بهارستان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: نظارت بر اجرای شبکه فرعی آبياری و زهکشی زرينه رود-واحد عمرانی يک-شبکه فرعی داخل مزارع (قطعات ۱ تا ۳)

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجاان غربی

 

* موضوع: خريد لوله واتصالات شبکه فرعی مورد نياز پروژه آبياری تحت فشار اراضی پاياب سد نوروزلو - واحد عمرانی يک

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجاان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: احداث پست برق به همراه تهيه ، حمل و نصب تجهيزات مربوطه شبکه آبياری تحت -فشار مزارع واحد- عمرانی اول

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجاان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 20 خرداد 1398

 

* موضوع: تهيه ، بارگيری ، حمل و باراندازی بخش دوم از لوله های پلی اتيلن شبکه آبياری تحت فشار اراضی واحدهای عم

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجاان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: توليد يا تامين شيرهای پليمری شبکه های فرعی آبياری داخل مزارع دشت سيستان- بخش اول

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله کاروگيت شبکه آبياری قطره ای تحت فشار تجميعی اراضی آبخور نهر خان ارخی روستای بالو - شهرستان

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجاان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۳ / 1398

 

مناقصات لوله و اتصالات 19  خرداد 1398

 

 * موضوع: ۹۸/۱۰۰۴ اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات منازل بخشی از مناطق فيه کوی بهار و سليچ شرقی و احداث ايستگاه آب

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: اجرای عمليات لوله رانی اتوبان بقطر۱۲۰۰ميليمتردر مهرشهر/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: عمليات اجرای فاضلاب جوراب نير

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 18 خرداد 1398

 

* موضوع: اجرای خط انتقال شبکه آبياری اراضی پهله و پرچينه زرين آباد شهرستان دهلران

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان ايلام/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: خريد لوله پروژه احداث شبکه آبياری فرعی تحت فشارتجميعی راضی پاياب نهردلمه (روستای حصاربهرام خان۲ -شهر

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجاان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه دوبنه شهرستان سروستان فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۳۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: اجرای عمليات آبخيزداری در حوزه آبخيز مرزی شهرستان قصرشيرينق/۹۸۰۰۴۴

 دستگاه مناقصه گزار: اداره كل منابع طبيعی استان كرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد شير آلات و اتصالات مورد نياز مربوط به طرح آبرسانی ساری

 دستگاه مناقصه گزار: آب منطقه ای مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن کاروگيت فاضلابی کوپلر سرخود به اقطار۱۰۰۰ تا ۵۰۰ ميليمتر به همراه واشر ۹۸/۱۳۲

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۳ / ۱۳۹۸  

 

مناقصات لوله و اتصالات 12 خرداد 1398

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب مناطق ۱۰و۱۷ شهرداری و منطقه ۱۰ شهرداری محدوده بزرگراه يادگار امام

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: اجرای عمليات آبخيزداری در حوزه آبخيز لنجاب شهرستان سنقر به شماره ق/۹۸۰۰۳۷

 دستگاه مناقصه گزار: اداره كل منابع طبيعی استان كرمانشاه

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه دوبنه شهرستان سروستان فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۳۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 11 خرداد 1398

 

* موضوع: خريد و حمل انواع لوله های پلی اتيلن از جنس PE۱۰۰ در سايزهای ۶۳ تا ۳۱۵ ميليمتر

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان قزوين/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۸

 

 * موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه هورز و هنگام شهرستان قيروکارزين فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۲۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه مرز و فدامی شهرستان داراب فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۲۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 08 خرداد 1398

 

* موضوع: عمليات اجرای بخشی از خطوط پراکنده ۷ونصب انشعابات فاضلاب

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تهيه وحمل وتخليه۱۱۵۰۰مترلوله پلی اتيلن در سايزهای مختلف و۳۰۰۰۰کيلوگرم لوله گالوانيزه۴اينچ جهت مصارف آب شرب مناطق عشايری فارس

 دستگاه مناقصه گزار: امور عشاير استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر همدان در مسيرهای پراکنده ۹۸/۱۲۹

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 07 خرداد 1398

 

* موضوع: اجرای شبکه فاضلاب روستای بورکان از توابع شهرستان کرج

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: ۱)    خريد ۱۵۰ تن لوله پلي‌اتيلن تک يا چند لايه PE۱۰۰ ايرانی با مواد نچرال سفيد بامستربچ ايرانی با بازر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی آذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب ناحيه مرکزی قطعه C۶ ،مناطق ۴ و ۸ شهرداری پيمان يک و محدوده جنوب شرقی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: فراخوان عمومی خريد لوله و اتصالات پلی اتيلن دوجداره کرتيوپ با اتصال جوش الکتروفيوژن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه هفت آسياب شهرستان قيروکارزين فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۲۱

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه محمله شهرستان خنج فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۲۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: (آگهی ۹۸/۴۳) خريد ۱۱۰۰ متر لوله پلی اتيلن به قطر ۱۶۰ ميلی متر و ۵۰۰ متر لوله پلی اتيلن به قطر ۲۵۰ ميلی متر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۳ / ۱۳۹۸

 

 * موضوع: پروژه آبرسانی تولگهی (شامل تهيه و اجرای لوله پلی اتيلن ۹۰ ميليمتر به طول ۴۰۰۰ متر و احداث حوضچه های

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۳ / ۱۳۹۸

 

 * موضوع: پروژه آبرسانی گچساران از سد کوثر (دژسليمان)(شامل تهيه و اجرای لوله پلی اتيلن ۱۶۰ ميليمتر به طول ۸۰۰۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه صالح آباد و جمال آباد شهرستان ارسنجان فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۲۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تهيه و بارگيری و باراندازی لوله های پلی اتيلن (مناقصه ۵۲/۹۷)

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 01 خرداد 1398

 

* موضوع: خريد۱۸۰۰۰ متر لوله پلی اتيلن۲۰۰ و ۲۲۵ ميلی متری

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع های روستايی برج معاذ،فاز۲ يوسف آباد و نگين کوير ، نوريه و ماهی دشت شهرستان فهرج

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۳ / ۱۳۹۸

 

♦ مناقصات لوله و اتصالات 31 اردیبهشت 1398

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع های روستايی برج معاذ،فاز۲ يوسف آباد و نگين کوير ، نوريه و ماهی دشت شهرستان فهرج

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: احداث خط انتقال فاضلاب شهر دماوند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۳ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 30 اردیبهشت 1398

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن دو جداره فاضلابی سايز ۲۰۰ الی ۴۰۰ جهت آبفا فيروزآباد و جهرم

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۸ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: لوله گذاری و نصب انشعابات فاضلاب گلشهر(اولويت۳) / آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۳ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 29 اردیبهشت 1398

 

 * موضوع : پروژه آبرسانی روستای نيالا شهرستان گلوگاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن در اقطار مختلف مجموعه کهنه اوز شهرستان لارستان فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۱۷

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن برای آبفار اردبيل

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان اردبيل/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد ۱۵۰تن لوله پلی اتيلن جهت پروژ ههای سطح استان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۳ / ۱۳۹۸

 

 * موضوع: خريد ۳۰۰۰متر لوله upvc بهمراه اتصالات مورد نياز جهت پروژه کوثر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۳ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 28 اردیبهشت 1398

 

* موضوع: خريد و حمل انواع اتصالات و شير آلات کنترلی لوله های ورودی به مخازن آب اروميه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای استان آذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۳ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و حمل لوله های پلی اتيلن تک جداره به اقطار ۱۱۰ و ۱۶۰ ميليمتر ۶ بار فاضلابی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۳ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 25 اردیبهشت 1398

 

* موضوع: سامانه دولت خريد و حمل لوله های پلی اتيلن دوجداره فاضلابی كوپلر سرخود به اقطار ۲۰۰ تا ۵۰۰ ميليمتر ب
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۸

 
* موضوع: از سامانه ستاد دولت خريد و حمل لوله های پلی اتيلن دو جداره فاضلابی به اقطار ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ ميليمتر به

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۸

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن در اقطار مختلف مجموعه خان زنيان شهرستان شيراز فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۱۳
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۸
 

* موضوع: ۳۰۱۰/۹۸خريدلوله پلی اتيلن در قطرهای مختلف آبفا خوزستان
دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 24 اردیبهشت 1398

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن جهت انتقال آب استان (مناقصه ۵۰/۹۷)

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع های روستايی شهرستان استان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 23 اردیبهشت 1398

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن جهت شهرستانهای تابعه استان

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۸  

 

مناقصات لوله و اتصالات 22 اردیبهشت 1398

 

* موضوع: خريد۲۱۴۰مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی سايز۶۰۰و۸۰۰و۱۰۰۰ / آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد۱۹۶۲مترلوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی سايز۵۰۰و۷۰۰و۸۰۰ / آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد وبارگيری وحمل وتخليه۱۱۵۰۰مترلوله پلی اتيلن درسايزهای مختلف و۳۰۰۰۰کيلوگرم لوله گالوانيزه۴ اينچ جهت مصارف اب شرب مناطق عشايری فارس

 دستگاه مناقصه گزار: امور عشاير استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 21 اردیبهشت 1398

 

* موضوع: اجرای خروجی سرريز خط انتقال فاضلاب (شامل تهيه لوله و اتصالات)

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۸

 

 * موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی سرابس جوانرود

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی گزنه ثلاث

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۶ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن جهت شهرستانهای تابعه استان

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۸  

 

مناقصات لوله و اتصالات 18 اردیبهشت 1398

 

* موضوع: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و استاندارد سازی انشعابات فاضلاب سطح شهر(شامل تهيه لوله و اتصالات

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب

 

* موضوع: خريد مقدار ۳۱۶۶ متر لوله پلی اتيلن فاضلابی کاروگيت سايز ۲۰۰, ۲۵۰, ۳۱۵, ۳۵۰ و ۱۰۰۰ ميليمتر جهت آب و ف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: ۱خريد لوله پلی اتيلن به قطر ۲۵۰ ميليمتر با فشار ۱۰ اتمسفر به مقدار ۸۶ شاخه (طول هر شاخه ۱۲ متر)تربت

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 17 اردیبهشت 1398

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع های روستايی شهرستان عنبرآباد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع روستايی سبلوئيه و حاشيه غربی شهرستان زرند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع وحدت انقلاب و بازارچه مرزی چيلات (شهرستان دهلران)

 دستگاه مناقصه گزار: نورالله تيموری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 15 اردیبهشت 1398

 

* موضوع: تهيه، بارگيری،حمل و باراندازی و تحويل لوله ها ی پلی اتيلن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان قزوين/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 14 اردیبهشت 1398

 

* موضوع: اجرای طرح های آب و خاک و سامانه های نوين آبياری در اراضی سطح استان کردستان
دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان کردستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: زانو پليکا ۴۵×۴ زانو پليکا ۴۵×۶ سه راه پليکا ۶ تبديل پليکا ۴×۶ شير يکطرفه پليکا ۴ شير يکطرفه پلی
دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجانشرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: طرح آبرسانی شهر چاپشلو –خط انتقال چاه جديد وساختمان سرچاه - اولويت اجرايی سال ۱۳۹۷
دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه سياخ شهرستان شيراز فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۰۴
دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 11 اردیبهشت 1398

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن ۴-۹۸

 دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 10 اردیبهشت 1398

 

* موضوع: خريد ۷۲۰۰ متر لوله پلی اتيلن در اقطار ۱۶۰/۱۰ و ۲۰۰/۱۰ و ۲۵۰/۱۰ ميليمتر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: (تجديد آگهی ۹۷/۵۵) خط انتقال اصلی فاضلاب محله نادر (خيابان نواب صفوی ) به روش لوله رانی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر/ مهلت دریافت اسناد: ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 09 اردیبهشت 1398

 

* موضوع: ۳۰۷۰/۹۷ خريد لوله upvcبه مقدار مختلف

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب خوزستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: اجرای شبکه های فرعی و اصلی جمع آوری فاضلاب در سطح شهر قم (بخش دوم) - ۹۸/۶۰۰/۱۰۴۲

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 08اردیبهشت 1398

 

* موضوع: اجرای شبکه های فرعی و اصلی جمع آوری فاضلاب در سطح شهر قم (بخش دوم) - ۹۸/۶۰۰/۱۰۴۲

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 07 اردیبهشت 1398

 

* موضوع: خريد لوله upvcبه قطر ۲۰۰مليمتر با فشار ۱۰اتمسفر به همراه متعلقات مربوطه پروژه دولت آباد

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: لوله گذاری شبکه توزيع آب در روستای ساری قيه از مجتمع صائين شهرستان سراب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: احداث مخزن ۱۰۰م.م. و لوله گذاری شبکه توزيع آب در روستای نواسر از مجتمع گللر ديکله شهرستان هوراند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: انجام عمليات اصلاح شبکه آب به طول ۷۰۰۰متر با قطرهای ۶۳،۹۰،۱۱۰ميليمتر شهر سبزوار اولويت اول

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: انجام عمليات اصلاح شبکه آب به طول ۷۱۲۵متر با قطرهای ۶۳،۳۰۰ميلمتر سبزوار اولويت دوم

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 04 اردیبهشت 1398

 

* موضوع: اجرای بخشی ازشبکه فاضلاب کرندغرب پيمان ۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 02 اردیبهشت 1398

 

* موضوع: اجرای شبکه فاضلاب روستای پورکان از توابع شهرستان کرج در استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: اجرای شبکه فاضلاب روستای حسنکدر از توابع شهرستان کرج در استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد ۳۰۰۰ متر لوله پلی اتيلن به قطر ۲۵۰ ميليمتر PE۱۰۰- SDR:۱۷-PN۱۰

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فاضلاب سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله های پلی اتيلن کاروگيت فاضلابی کوپلر دار به قطر ۳۱۵، ۶۰۰،۴۰۰ و ۸۰۰ ميليمتر با واشر ۹۸/۱۱۲

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب همدان/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 31 فروردین 1398

 

* موضوع: آبرسانی به روستاهای کرچ و گوراب شهرستان قاينات

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: آبرسانی به روستاهای علی آباد٬‌حمبل٬عنيد و بواج شهرستان های بيرجند و خوسف

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۲ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 28 فروردین 1398

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن به اقطار ۲۰ تا ۱۶۰ ميليمتر - ۹۸/۱۰۰/۱۰۳۹

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان قم/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: پروژه آبرسانی مجتمع خشکرود ولمرود شهرستان تنکابن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: مناقصه عمومی يک مرحله اي: خريد لوله پلی اتيلن برای آبرسانی شهرستان گرگان- چاههای ۴-۶-۱۴ فاضل آباد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای گلستان/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تهيه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب در مجتمع ارس (مسير لاريجان به اسکانلو) خداآفرين

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تهيه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب در مجتمع ارس (مسير لاريجان به اسکانلو) خداآفرين

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تهيه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب در روستای قره چپق و قراء پنجگانه شهرستان بناب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تهيه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب در روستای قره چپق و قراء پنجگانه شهرستان بناب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۲ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: عمليات تهيه لوله واجرای بخش هايی از شبکه جمع آوری وخط جمع کننده فاضلاب مسکن مهر قوچان

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 25 فروردین 1398

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری ( توسعه شبکه در سطح شهرستان ) شيراز تجديد فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۰۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: توليد يا تامين شيرهای پليمری، قطعات لوله های پلی اتيلن و لوله های دو جداره بخش اول دشت سيستان

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۸

 

* خريد لوله پلی اتلين دو جداره فاضلاب از نوع کاروگيت به قطرهای ۲۰۰و۲۵۰ميلی متر گلبهار

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ موضوع: مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۸   

 

مناقصات لوله و اتصالات 24 فروردین 1398

 

* موضوع: پروژه آبرسانی مته کلا و لولاک شهرستان سوادکوه

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی مازندران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 21 فروردین 1398

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتلين دو جداره فاضلاب از نوع کاروگيت به قطرهای ۲۰۰و۲۵۰ميلی متر گلبهار

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 18 فروردین 1398

 

* موضوع: عمليات لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزيع آب , تفکيک آب شرب از ساير مصارف شهر اردکان (فاز۱) آبفای يزد *

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۱ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 17 فروردین 1398

 

* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری و نصب انشعاب فاضلاب گلشهر (اولويت ۲) / آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: اجرای عمليات لوله گذاری ونصب انشعاب فاضلاب گلشهر (اولويت۱)/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱۹ / ۱ / ۱۳۹۸  

 

 * موضوع: تجديد مناقصه اجرای عمليات لوله گذاری به طول ۱۱۵۳۴ متر در باغستان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۱ / ۱۳۹۸

 

 * موضوع: توليد يا تامين اتصالات و متعلقات پلی اتيلن شبکه های فرعی آبياری داخل مزارع دشت سيستان بخش اول

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی/ مهلت دریافت اسناد:   ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: توليد يا تامين اتصالات و متعلقات پلی اتيلن شبکه های فرعی آبياری داخل مزارع دشت سيستان بخش دوم

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: توليد يا تامين اتصالات و متعلقات پلی اتيلن شبکه های فرعی آبياری داخل مزارع دشت سيستان بخش سوم

 دستگاه مناقصه گزار: حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۸  

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد