سنا قومس

  • مدیر: مصطفایی
  • تلفن:023-33653428
  • وب سایت:
  • فاکس: 023-33653429
  • نشانی: سمنان، شهرك صنعتي قرق، ميدان نبوت، استاندارد سوم
  • ایمیل:

اخبار شرکت