آریان غرب کردستان

  • مدیر: اقبال صادقی
  • تلفن:087- 33291042 087- 33383368
  • وب سایت:
  • فاکس: 087-33383391 087-33283795
  • نشانی: سنندج، شهرک صنعتی شماره 1، ابتدای خیابان دهم، واحد 3 كدپستي: 6616874446
  • ایمیل:

اخبار شرکت