اوجان پوليكا

  • مدیر: ساعدي
  • تلفن:041-43332138
  • وب سایت: ojan.polika@yahoo.com
  • فاکس: 041-43338297
  • نشانی: بستان آباد، شهرك صنعتي، خيابان سوم كدپستي 5491856973
  • ایمیل:

اخبار شرکت