تصاویر همایش تولید و توسعه پایدار، صنایع پایین دستی پتروشیمی و تعاون