تصاویر مراسم بزرگداشت ظهراب بغوزیان و احمدعلی ساعت