تصاویر روز اول نمایشگاه و همایش تخصصی توانمندی های داخلی تولید و کاربرد انواع لوله در بخش آب کشور