ارسال پاسخ

۱۰ شهریور ۱۳۹۸
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n2403

pvc-asso.ir

سنتز نئودکانوات بیسموت (III) و کاربرد آن در پلی وینیل کلرید به عنوان یک پایدار کننده حرارتی (بخش پایانی)

بخش اول این مقاله علاوه بر چکیده و مقدمه، به تفصیل به مباحث مرتبط پرداخته بود، اینک بخش دوم و پایانی این مقاله که شامل نتیجه گیری است را پیش روی دارید.

انجمن لوله و اتصالات پی وی سی:

 

3- بحث و نتیجه گیری :

3-1- ساختار 3Bi(Ne) :

طیف FTIR نئودکانوییک وBi(Ne)3  در شکل1 نشان داده شده است. در مقایسه با طیف نئودکانوییک، پیک نماینده ارتعاشات کششی نامتقارن C=O در طیف Bi(Ne)3 از cm-1 1700 به cm-11694 منتقل شد. همچنین پیک­های موجود در cm-11537 و  cm-11386 در طیف Bi(Ne)3 ، نمایانگر ارتعاشات کششی نامتقارن و ارتعاشات کششی متقارن COO می­باشند. این تغییرات به نوع نمک بیسموت بستگی دارد. پیکی که در cm-12500-3400 قرار دارد به ارتعاشات کششی OH- اختصاص دارد. البته پیک طیف Bi(Ne)3  به علت تشکیل رادیکال کربوکسیلات به طور قابل ملاحظه­ای ضعیف شده است. نتایج بالا سنتز موفقیت آمیزBi(Ne)3  را تایید می­کنند.

 

شکل 1- طیف FTIR؛ a- نئودکانوییک اسید و b- Bi(Ne)3

 

ترکیب با تجزیه و تحلیل عنصری و یون فلز به روش تیتراسیون مشخص شد. محتویات بیسموت، کربن، هیدروژن و اکسیژن از Bi(Ne)3 سنتز شده به ترتیب10/28%، 75/49%، 23/8% و 92/13٪ بودند. بنابراین باتوجه به مقادیر تئوری بیسموت، کربن، هیدروژن و اکسیژن که به ترتیب 92/28%، 85/49%، 95/7% و 28/13% هستند، فرمول مولکولی احتمالا Bi(C9H19COO)3 می­باشد.

 

3-2- آزمون پیرشدگی گرمایی :

نتایج آزمون پیرشدگی گرمایی نمونه­هایPVC  که با مقادیر مختلف Bi(Ne)3 پایدار شدند در جدول شماره 1 نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می­شود رنگ اولیهPVC  خالص برای min10 در دمای °C180 مایل به زرد بود. اما با ادامه زمان حرارت­دهی، رنگPVC  خالص از سفید به مشکی تبدیل شد. نمونه­هایPVC  شاملPhr 1 از Bi(Ne)3  بخوبی رنگ اولیه را از خود نشان دادند و علاوه براین نمونه­های باPhr 4 از Bi(Ne)3 تا min90 بعد هم به سیاه تبدیل نشدند و همانطور که انتظار می­رفت، Bi(Ne)3 پایداری رنگ PVC را طولانی نمود. رنگ نمونه­های PVC حاوی   Bi(Ne)3فورا از زرد به سیاه تبدیل می­شود که احتمالا به دلیل تخریب سریع ناشی از BiCl3 تولید شده در فرآیند مهار تخریب حرارتي PVC است. مزیت Bi(Ne)3 در مقایسه با phr3 از CaSt2/ZnSt2 (با نسبت جرمی 3 به 1) و phr3 از LDHs، در ویژگی رنگ اولیه آن بود.

 

جدول 1 – ارزیابی رنگ نمونه­های PVC که با مقادیر مختلف Bi(Ne)3 پایدار شدند و °C180 حرارت دیدند

3-3- آزمون قرمز کنگو :

شکل 2 نتایج آزمایش قرمز کنگو برای نمونه­های PVC با مقادیر مختلف پایدارکننده را نشان می­دهد. مدت زمان پایداری فیلم PVC خالص min8/5 بود و نمونه حاویphr 1 از Bi(Ne)3 به min5/20 رسید. همچنین پایداری نمونه باphr 4 از Bi(Ne)3 در دمای °C180، min5/28 بود. باتوجه به افزایش مدت زمان پایداری حرارتی نمونه­هایPVC، مشخص شد که بازده پایدارکنندگی Bi(Ne)3 بالا می­باشد. Bi(Ne)3 می­تواند بطور قابل­توجهی از دی­هیدروکلرینه شدن PVC جلوگیری کند و عملکرد فرایند تخریب خودکاتالیزوری PVC را کاهش دهد.

 

شکل 2 – مدت زمان پایداری (T) نمونه­های PVC حاوی Bi(Ne)3 در دمای °C180

 

3-4- اندازه گیری رسانایی :

تخریب PVC حین فرایند حرارت­دهی می­تواند سبب انحلال اتم­های کلرید ناپایدار همجوار و در نتیجه آزاد شدن HCl شود. نرخ  دی­هیدروکلرینه شدن از طریق اندازه­گیری رسانایی محلول آبی که به عنوان تابع زمان تغییر می­کند، ارزیابی می­شود. دوره زمانی شروع حرارت­دهی تا نقطه­ای تغییر رسانایی، به عنوانTi  و کل دوره­ایی که رسانایی به نقطه μS/cm50 می­رسد Ts نامیده می­شود، که به عنوان حداکثر مقدار قابل قبول تخریب حرارتی رزین PVC درنظر گرفته می­شود. شکل 3 منحنی رسانایی PVC پایدار شده با Bi(Ne)3 برحسب زمان را نشان می­دهد که به طور چشمی مشخص است که با حرارت °C180، PVC دچار تجزیه پیرولیتیک می­گردد. مقادیرTi و Ts نمونه­های PVC با افزودنی­های حرارتی مختلف در جدول 2 ذکر شده است. از شکل 3 و جدول3 مشاهده می­شود که مقدار  Tiدر PVC خالص تنها حدود min10 وTs  کمتر از min1/24 می­باشد. با افزودن phr4 از Bi(Ne)مقادیر Ti و Ts به ترتیب به min48 و min8/51 افزایش یافت. اختلاف جزیی بین Ti و Ts با شیب افزایشی منحنی رسانایی، به وقوع BiCl3 حین فرایند دی­هیدروکلرینسیون PVC مرتبط است. این نتایج با نتایج آزمایش پیرشدگی گرما مطابقت دارند.

 

3-5- تجزیه و تحلیل ترموگرافی :

فرایند تخریب حرارتی PVC شامل دو مرحله بود: اولین و مهمترین مرحله در حدود °C375-185 بود، محصولات PVC مقدار مشخصی گرما جذب کردند و یک واکنش زنجیره­ای از دی­هیدروکلرینه شدن آغاز شد، مقدار زیادی HCl آزاد و بخش­های مجاور ترکیبات آلی polyene در زنجیره ماکرومولکولار PVC تشکیل شد، که در نهایت منجر به تشکیل مقدار کمی ترکیبات آروماتیک مانند نفتان و بنزن شدند. مرحله دوم از °C500-375، شامل اصلاح تدریجی برخی ساختارها از جمله کریستالیزاسیون، ایزومریزاسيون، پیوند صلب و تشکیل بنزن بود. نتایج منحنی TGA در شکل 4 نشان داده است. از شکل 5 نیز می­توان دریافت که نرخ جرم از دست رفته در مرحله اول و دوم تخریب نمونه پایدارشده باphr 4 ازBi(Ne)3 نسبت به PVC خالص کاهش یافته است و به ترتیب 29/3% و 93/2% می­باشند. این نتایج نشان داد کهBi(Ne)3به مقاومت در برابر دی هیدروکلرینه شدن و جلوگیری از همبسته شدن مولکول­ها کمک می­کند.

 

3-6- مکانیسم پایداری حرارتی :

یکی از کاربردهای اصلی پایدارکننده­ های حرارتی، مهار اثر کاتالیزوری HCl تولید شده از تخریب حرارتی PVC در واکنش باHCl  است. درست مثل بیشتر نمک­های اسید چرب، Bi(Ne)3 با HCl طبق معادله 3 واکنش می­دهد. همانطور که در جدول 3 نشان داده شد، ظرفیت  Bi(Ne)3در واکنش با HCl  نسبت به سایر پایدار کننده­ها کمترین مقدار است. بعلاوه بیسموت سه ظرفیتی به دلیل توانایی تغییرشکل و قطبش قوی، می­تواند برخی از جفت الکترون­ها را بپذیرد. بنابراین Bi(Ne)3می­تواند چندین مولکول HCl را جهت تشکیل مجموعه­ هایی با انرژی پیوند­های مختلف جذب کند تا تمرکز HCl آزاد، به عنوان کاتالیزور تخریب حرارتی را کاهش دهد (طبق فرمول4) و در نتیجه نرخ واکنش تخریب کاتالیزوری HCl کاهش یابد. همانطور که در نتایج آزمایش­های قرمز کنگو، اندازه­گیری رسانایی و TGA دیده شد، نمونه ­های PVC پایدارشده با Bi(Ne)3به تنهایی، دارای پایداری طولانی مدت بسیار عالی بودند. اما در آزمون پیرشدگی گرمایی و اندازه­گیری رسانایی دیده شد که رنگ ورقه ­های PVC پایدارشده باBi(Ne)3 به طور ناگهانی از زرد به سیاه تبدیل شد و شیب منحنی رسانایی همراه با اختلاف جزئی با Ti و Ts افزایش یافته است. این نتایج احتمالا به تولید BiCl3  مرتبط هستند. BiCl3. می­تواند مانندZnCl2  تخریب PVC را تسریع کند.

 

علاوه براین، یون­های La2+ وBi3+  دارای شعاع مشابه و سطح والانس، بار و فضای دافعه یکسان بودند، بنابراین خواص شیمیایی آنها بسیار نزدیک بهم بود. همچنین بدلیل توانایی هماهنگی قوی اتم Bi، یکی دیگر از کارکردهای اصلی Bi(Ne)3 ایجاد پیوند با اتم­های ناپایدار کلر درPVC  بود. مانند اتم لانتان در لانتان-پنتاآریتریتول آلکوکساید، اتم Bi دارای بار مثبت بالا است. کلر ناپایدار الکترونگاتیو در PVC، مستعد حمله به اتم Bi بود و اتم الکترونگاتیو اکسیژن از کربوکسیل مستعد حمله به اتم کربن الکترونگاتیو متیلن بود. از این رو Bi(Ne)3، اتم­های کلر ناپایدار را مطابق معادله 5 جایگزین کرد و در نتیجه نشان می­دهد که عملکرد PVC پایدار شده با Bi(Ne)3، نسبتا مکانیزم خوبی داشته است (شکل 6).

 

3-7- نتیجه گیری :

Bi(Ne)3 از اکسید بیسموت، اسید نئودکانوئیک و آنیدرید استیک تهیه شده است.در این مقاله نشان داده شد که با افزودن   Bi(Ne)3 به PVC نسبت به PVC خالص، پایداری رنگ اولیه به طرز چشمگیری بهبود یافته و مدت زمان پایداری حرارتی نیز افزایش یافته است. رنگ نمونه­ های PVC پایدارشده با  Bi(Ne)3به مدت min30 سفید باقی ماند و در min90 سیاه شدند. مدت زمان پایداری حرارتی نمونه ­های PVC پایدار شده با phr4 از  Bi(Ne)3در آزمون قرمز کنگو، min5/28 بود. نتیجه TGA نشان داد که نرخ از دست رفتن جرم در دو مرحله به ترتیب 97/71% و 93/13٪ بود. به طور کلی اثر Bi(Ne)3بر بهبود پایداری حرارتی PVC به این موارد مرتبط است: الف) Bi(Ne)3می تواند با HCl جذب و هماهنگ شود؛ ب) Bi(Ne)3جایگزین اتم ناپایدار کلر در زنجیر مولکولیPVC  می­گردد. در نهایت،Bi(Ne)3 می تواند به عنوان پایدار کننده حرارتی برای بهبود بازده حرارتیPVC  استفاده شود.

 

مهشید عطار از شرکت پیشگام پلاست اهواز

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد