ارسال پاسخ

۶ شهریور ۱۳۹۸
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n2398

pvc-asso.ir

آرشیو روازنه مناقصات لوله و اتصالات (9)

شما در این پست می توانید به آخرین مناقصات بخش لوله و اتصالات و آرشیو روزهای گذشته دسترسی پیدا کنید.

روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی:

 

مناقصات لوله و اتصالات 31 شهریور 1398

 

* موضوع: خريدولوله گذاری روستاهای شرق شهرستان مرودشت تجديدفراخوان ارزيابی کيفی ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۰۴

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله پلی انيلنی ۱۲۵ ميليمتری SDR۱۳.۶ به متراژ ۵۰۰۰۴ متر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان آذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۷ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 30 شهریور 1398

 

* موضوع: آگهی برگزاری مناقصه عمومی شماره ۹۰.۶-۳-۹۸شركت آب و فاضلاب استان اصفهان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان/ مهلت دریافت اسناد: ۶ / ۷ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن
 دستگاه مناقصه گزار: اداره کل امور عشاير خراسان شمالی/ مهلت دریافت اسناد: ۹ / ۷ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: خريد و کارگذاری لوله مجموعه سياخ شهرستان شيراز فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۰۰
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۶ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه طسوج شهرستان کوار فراخوان ۲۰۹۸۱۰۳۷۰۰۰۱۰۳
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۷ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای شماره ۵۵.۷-۳-۹۸شرکت آب فاضلاب استان اصفهان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۷ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع روستايی خنامان شهرستان رفسنجان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 27 شهریور 1398

 

* موضوع: خريد و کارگذاری لوله مجموعه سياخ شهرستان شيراز فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۱۰۰
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۶ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه طسوج شهرستان کوار فراخوان ۲۰۹۸۱۰۳۷۰۰۰۱۰۳
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۷ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن آبرسانی در سايزهای مختلف پروژه آبرسانی به شهر کوار
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۷ / ۷ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای شماره ۵۵.۷-۳-۹۸شرکت آب فاضلاب استان اصفهان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان/ مهلت دریافت اسناد: ۳ / ۷ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تجديد اجرای ۵۰۰۰ متر لوله گذاری فاضلاب و ۷۵۰ فقره انشعاب فاضلاب مهرشهر/آبفااستان البرز
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۷ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 26 شهریور 1398

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع روستايی خنامان شهرستان رفسنجان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع های روستايی شهرستان عنبرآباد(تجديد۲)
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: نصب انشعابات آب وفاضلاب ،اجرای خطوط جمع کننده فرعی ومنهولهای فاضلاب در نقاط مختلف شهر مياندوآب
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۷ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: آبرسانی به مجتمع های روستايی شهرستان عنبرآباد(تجديد۲)
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/ مهلت دریافت اسناد: ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: نصب انشعابات آب وفاضلاب ،اجرای خطوط جمع کننده فرعی ومنهولهای فاضلاب در نقاط مختلف شهر مياندوآب
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۷ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: عمليات لوله گذاری و احداث حوضچه آب درخواستهای مردمی سطح شهر يزد(منطقه ۲و حميديا) شرکت آب و فاضلاب اس
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۶ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: عمليات لوله گذاری و احداث حوضچه آب درخواستهای مردمی سطح شهر يزد(منطقه ۱ و شاهديه) شرکت آب و فاضلاب ا
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب محدوده صالح آباد شرقی ،پيکان شهر ،غرب درياچه چيتگر و منطقه ۱۰ شهردار
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۷ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 25 شهریور 1398

 

* موضوع: عمليات لوله گذاری و احداث حوضچه آب درخواستهای مردمی سطح شهر يزد(منطقه ۲و حميديا) شرکت آب و فاضلاب اس

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: عمليات لوله گذاری و احداث حوضچه آب درخواستهای مردمی سطح شهر يزد(منطقه ۱ و شاهديه) شرکت آب و فاضلاب ا

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان يزد/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب محدوده صالح آباد شرقی ،پيکان شهر ،غرب درياچه چيتگر و منطقه ۱۰ شهردار

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲ / ۷ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: نصب انشعابات آب وفاضلاب در سطح استان کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۷ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 24 شهریور 1398

 

* موضوع: نصب انشعابات آب وفاضلاب در سطح استان کرمانشاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۷ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: تجديد خط انتقال فاضلاب اشتهارد بطول۲۰۱۰متر(اولويت اول)/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: لوله گذاری فاضلاب در منطقه علی پروين شهرجديدهشتگرد/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: ۳.۱ کيلومتر لوله گذاري- مخازن ۳۰ و ۵۰ متر مکعبي-۱۰۰ متر فنس کشي    تجديد مناقصه    آبرسانی

 دستگاه مناقصه گزا: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: لوله گذاری با لوله پلی اتيلن به قطر ۲۰ ميليمتر تا قطر ۲۰۰ ميليمترسرپل ذهاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن ۲۰ تا ۲۰۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت اب و فاضلاب استان آذربايجان شرقی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 23 شهریور 1398

 

* موضوع: مناقصه عمومی يک مرحله ای(تجديد): خريد لوله و اتصالات برای آبرسانی شهر کلاله
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای گلستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: نصب انشعابات آب و فاضلاب ، اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهول های فاضلاب در نقاط پراکنده منطقه دو آب
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۷ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: آگهی برگزاری مناقصه عمومی شماره ۱۶۵-۲-۹۸شركت آب و فاضلاب استان اصفهان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۶ / ۱۳۹۸ 

 

* موضوع: خريد شيرآلات انشعابی و اتصالات و تجهيزات مطابق با استانداردهای مربوطه و ساخت ايران
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ شهر تهران

 

* موضوع: نوبت اول - خريد و حمل شيرآلات و اتصالات موردنياز طرح تامين آب شهر بندرعباس
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: آگهی برگزاری مناقصه عمومی شماره ۱۶۳و۱۶۴-۲-۹۸ شركت آب وفاضلاب استان اصفهان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۶ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 20 شهریور 1398

 

* موضوع: اجرای ۲۰ کيلومتر شبکه توزيع آب و ۱۵۰۰ فقره انشعاب در محدوده منطقه ۴ آبفا

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: آگهی برگزاری مناقصه عمومی شماره ۱۶۵-۲-۹۸شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: خريد شيرآلات انشعابی و اتصالات و تجهيزات مطابق با استانداردهای مربوطه و ساخت ايران

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ شهر تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: حفر کانال و لوله گذاری مجموعه قادرآباد شهرستان فسا فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۹۶

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۸  

 

مناقصات لوله و اتصالات 17 شهریور 1398

 

* موضوع:  از سامانه ستاد دولت اجرای شبکه آبرسانی منطقه کوی امين عشايری و ديلزه و ساير نقاط مختلف شهر پيرانشهر ونيز چاههای حفاری شد  

دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد:  ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۸       

 

* موضوع:  اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی مياندوآب ( منطقه کوی قجلوی غربی و بلوار نماز و ساير مناطق مورد نياز ...  

دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد  ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع:  حفر کانال و لوله گذاری مجموعه قادرآباد شهرستان فسا فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۹۶  

دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد  ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۸   

 

* موضوع:  تهيه مصالح واجرای خط انتقال فاضلاب محمدشهر/آبفااستان البرز  

دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد  ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۸   

 

* موضوع:  پروژه آبرسانی چين تهليان (شامل تهيه و اجرای لوله فولادی اتصال جوشی ۱۲۵ ميليمتر(۵ اينچ) بطول ۶۷۰۰ مت  

دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد / مهلت دریافت اسناد  ۲۳ / ۶ / ۱۳۹۸   

 

مناقصات لوله و اتصالات 16 شهریور 1398

 

* موضوع:  تهيه و حمل و نصب ۵۰۰۰۰ فقره انشعاب در فاضلاب اسلامشهر زون F  

دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع:  تهيه و حمل و نصب ۵۰۰۰۰ فقره انشعاب در فاضلاب اسلامشهر زون e  

دستگاه مناقصه گزار  شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد:  ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۸    

 

* موضوع:  نصب وتغييرقطر۲۰۰۰رشته انشعاب آب درکمالشهر,ساوجبلاغ,نظرآبادواشتهارد/آبفااستان البرز  

دستگاه مناقصه گزار  شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد:   ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۸

      

* موضوع:  خريد۴۱دستگاه الکتروموتورشناورو۶۵دستگاه پمپ شناور/آبفااستان البرز  

دستگاه مناقصه گزار  شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد:  ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۸     

 

* موضوع  عمليات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضلاب به صورت پراکنده و غير پراکنده در سطح منطقه سه به همراه تامين  

دستگاه مناقصه گزار  شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد:  ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۸       

 

* موضوع:  عمليات اصلاح شبکه ونصب مجدد انشعابات به صورت پراکنده در سطح محدوده مديريت منطقه چهار شماره ۱ (با ارز  

دستگاه مناقصه گزار  شرکت آب و فاضلاب مشهد/ مهلت دریافت اسناد:  ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۸       

 

* موضوع  اجرای خط انتقال فاضلاب و لوله رانی روانسر شامل تهيه لوله واتصالات  

دستگاه مناقصه گزار  شرکت آب و فاضلاب/ مهلت دریافت اسناد:  ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۸     

 

مناقصات لوله و اتصالات 12 شهریور 1398

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه جمسی - هربدان شهرستان داراب فراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۸۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد:۱۶ / ۶ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 11 شهریور 1398

 

* موضوع: آگهی فراخوان مزايده شماره ۱۵۷-۲-۹۸ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه جمسی - هربدان شهرستان داراب فراخوان۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۸۵

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب منطقه ۱ شهرداری قطعات A۱۱,A۱۲,A۱۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: آبرسانی روستای چهر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 10 شهریور 1398

 

* موضوع: خريد و لوله گذاری مجموعه بانوج شهرستان داراب فراخوان ۲۰۹۸۰۰۱۰۳۷۰۰۰۰۸۳

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱۴ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: تجديد مناقصه آبرسانی مجتمع شادمان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاهش/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: آبرسانی بهروستای فش کنگاور

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: آبرسانی روستای آران

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله رانی و لوله گذاری فاضلاب منطقه ۲۱ شهرداری

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۳ / ۶ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 09 شهریور 1398

 

* موضوع: اجرای خط انتقال فاضلاب صالحيه زون S۲صالحيه
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: اجرای خط انتقال فاضلاب گلستان
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۸

 

* موضوع: اجرای خط انتقال فاضلاب جنوب زون ۵N نسيم شهر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۸

 
* موضوع: اجرای خط انتقال فاضلاب شمال زون ۵N نسيم شهر
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۸

 

 * موضوع: آبرسانی روستاهای تحت پوشش سرپل ذهاب
 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۸

 

مناقصات لوله و اتصالات 06 شهریور 1398

 

* موضوع: طرح اصلاح وتوسعه شبکه توزيع آب شهر بينالود -جداسازی آب شرب مسکن مهر

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: آگهی برگزاری مناقصه عمومی شماره ۱۱۰.۳و۱۲۴.۳و۱۴۷و۱۴۸-۲-۹۸ شركت آب وفاضلاب استان اصفهان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلنی ۱۲۵ ميليمتری و پلی اتيلني۱۶۰ ميليمتری

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت گاز استان آذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۸  

 

* موضوع: خريد لوله ولوازم نصب انشعابات فاضلاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۸

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد