ارسال پاسخ

۱۴ بهمن ۱۳۹۷

pvc-asso.ir

آرشیو روازنه مناقصات لوله و اتصالات (6)

شما در این پست می توانید به آخرین مناقصات بخش لوله و اتصالات و آرشیو روزهای گذشته دسترسی پیدا کنید.

روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی:

 

مناقصات لوله و اتصالات 28 بهمن 1397

 

* موضوع: حفاری,لوله گذاری,آزمايش پمپاژوسيمانتاسيون۴حلقه چاه به روش دوراني/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: نصب انشعابات اب و فاضلاب اجرای خطوط جمع کننده فرعی و منهولهای فاضلاب در نقاط مختلف شهر بوکان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 27 بهمن 1397

 

 * موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب مناطق ۴ و ۸ شهرداری پيمان يک-مناطق ۲و۵ شهرداری -ناحيه مرکزی cN قطعه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: م م/ ۰۲۹۲/ ۹۷ -- مربوط به پروژه احداث ۱۸۳۹۷ متر خط لوله ۶ اينچ آب شور از واحد نمکزدايی اهواز ۳ تا چاههای ۶۱-۶۴-۱-۴-۳۶۲-۴۹۴-۵۱۱

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: احداث آبروهای لوله ای منطقه سيستان

 دستگاه مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای عمليات احداث شبکه فرعی آبياری و زهکشی منطقه سرچهان - باغ صفا ۳۶-۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب مناطق ۱۰ و ۱۷ شهرداری و منطقه ۹شهرداری قطعات سوم و دهم

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرايی خط انتقال آب منطقه ويژه اقتصادی بيرجند

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجراي۵۰۰۰مترمربع نوارهای حفاری پروژه های آب /آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: اجرای عمليات حفاری،لوله گذاری،آزمايش پمپاژ۲حلقه چاه/آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 24 بهمن 1397

 

* موضوع: جرای شبکه توزيع آب منطقه ۲۱ شهرتهران- خط انتقال ۷۰۰ و ۴۰۰ ميلی متری خود را پس از انجام فرايند ارزياب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ شهر تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: فراخوان عمومی لوله گذاری فاضلاب مناطق ۴ و ۸ شهرداری پيمان يک-مناطق ۲و۵ شهرداری -ناحيه مرکزی cN قطعه

دستگاه مناقصه گزار: شرکت فاضلاب تهران/ مهلت دریافت اسناد: ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: عمليات اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاه های آب زنگی و جواديه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز / مهلت دریافت اسناد: ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: احداث آبروهای لوله ای منطقه سيستان

 دستگاه مناقصه گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 23 بهمن 1397

 

* موضوع: اجرای عمليات شبکه فرعی آبياری منطقه فرمشکان شهرستان کوار ۳۵-۹۷

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: تهيه ، بارگيری ، حمل و باراندازی بخش دوم از لوله های پلی اتيلن شبکه آبياری تحت فشار اراضی واحدهای عم

 دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجاان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: طرح آبرسانی شهر چناران -خط انتقال آب چاه جديد

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 21 بهمن 1397

 

* موضوع: تهيه مصالح،حمل واجرای لوله گذاری ونصب انشعاب فاضلاب شهرک امام رضا/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: ۲/۷کيلومتر لوله گذاری، احداث ۲۰ و ۲۰۰متر مکعب مخزن، ،۴۰ متر مربع ساختمان موتورخانه،۲ مورد فنس کشي-آبرسانی دهنو کنگاور ۱۰

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی قلقله-/۱۳ کيلومتر لوله گذاری، ۱۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ متر مکعب مخزن،۲ مورد فنس کشی ۱۰۰ متری، ۲ م

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع:  آبرسانی دهلق وچراغ اباد صحنه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی چقاگلان صحنه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی قوله رش-ثلاث باباجانی

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی مير اباد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی خانم اباد

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: آبرسانی قلعه گاه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: طرح آبرسانی شهر چناران -خط انتقال آب چاه جديد

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

 

مناقصات لوله و اتصالات 17 بهمن 1397

 

* موضوع: طرح آبرسانی شهر زاوين تاسيسات هوادهی واصلاح وتوسعه سيستم فيلتراسيون

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريد ۵۵۳۰۸ متر لوله پلي‌اتيلن تکجداره آبي۸۰ PEدر سايزهای مختلف  (( شيراز))

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شيراز / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

مناقصات لوله و اتصالات 16 بهمن 1397

 

* موضوع: طرح آبرسانی شهر زاوين تاسيسات هوادهی واصلاح وتوسعه سيستم فيلتراسيون

 دستگاه مناقصه گزار: عليرضا آذری / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: خريد لوله پلی اتيلن اولويت اول

 دستگاه مناقصه گزار: آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان/ مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: از سامانه ستاد خريد و حمل لوله های پلی اتيلن دوجداره فاضلابی به اقطار ۶۰۰ تا ۱۸۰۰اروميه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی/ مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 15 بهمن 1397

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی بشير آباد سنقر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی گردکانه سنقر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه/ مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی قلعه بهادری سرپل ذهاب

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: خريدلوله واتصالات جهت آبفای سرپل

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب / مهلت دریافت اسناد: ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی بريموند-جانجان کرمانشاه-روانسر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی گل انجير دالاهو

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی بريموند-جانجان کرمانشاه-روانسر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی نيسانه پاوه

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

 

* موضوع: تامين کالا و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ناحيه B۱شهر بهشهر همراه با ارزيابی کيفی فشرده

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان مازندران / مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی آگاه سنقر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی ميرزا ولی کنگاور

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

* موضوع: مناقصه آبرسانی بشير آباد سنقر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: از سامانه ستاد خريد و حمل لوله های پلی اتيلن دوجداره فاضلابی به اقطار ۶۰۰ تا ۱۸۰۰ ميليمتر برای شهر ا

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربی / مهلت دریافت اسناد: ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

* موضوع: مناقصه آبرسانی چرمله سفلی سنقر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

موضوع: مناقصه آبرسانی چرمله سفلی سنقر

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمانشاه / مهلت دریافت اسناد: ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۷

 

مناقصات لوله و اتصالات 14 بهمن 1397

 

* موضوع: شبکه جمع آوری فاضلاب بطول ۵۰۰۰ متر در مهرشهر/آبفااستان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷  

  

* موضوع: لوله گذاری ونصب انشعاب فاضلاب حسن آباد بطول ۶۲۷۰ متر/آبفا استان البرز

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان البرز / مهلت دریافت اسناد: ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد