هیئت مدیره دوره هفتم

عباسعلی متوسلیان

عباسعلی متوسلیان

سمت:رئیس هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر
کمال کاوه

کمال کاوه

سمت:نایب رئیس هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر
جعفر خراسانی

جعفر خراسانی

سمت:عضو هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر
مجید رجالی

مجید رجالی

سمت:عضو البدل هیئت مدیره
اطلاعات بیشتر
منصور قدیمی

منصور قدیمی

سمت:عضو علی البدل
اطلاعات بیشتر
محمدرضا حاجبی

محمدرضا حاجبی

سمت:بـازرس انجمن
اطلاعات بیشتر

محمد علیپور

سمت:بازرس علی البدل
اطلاعات بیشتر

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی