تک ستاره گلپایگان

تک ستاره گلپایگان-مصطفی طالاری
  • مدیر: مصطفی طالاری
  • تلفن:031-57248242-5
  • وب سایت: tsg.co.ir
  • فاکس: 031-57248172
  • نشانی: گلپایگان - شهرک صنعتی - بلوار صنعت
  • ایمیل: