پودرهاي ميكرونيزه

  • مدیر: مصطفی شادپیروز
  • تلفن:88743930-4
  • وب سایت:
  • فاکس: 88744284
  • نشانی: تهران، خیابان خرمشهر(آپادانای سابق)،         شماره 142، طبقه 5، كدپستي:75113- 15337
  • ایمیل:

اخبار شرکت