پليكا البرز شاهرود

  • مدیر: قنبر علي حسين پور
  • تلفن:023-32511701-2
  • وب سایت:
  • فاکس: 023-32511709
  • نشانی: شاهرود، شهرك صنعتي، نبش خيابان پژوهش، شركت پليكا البرز كدپستي 3614941165
  • ایمیل:

اخبار شرکت

تعرفه تبلیغات انجمن پی وی سی