پلی نوین

  • مدیر: کیمیا
  • تلفن:025-32852784-5
  • وب سایت:
  • فاکس: 025-32852784
  • نشانی: قم، جاده قدیم اصفهان،کیلومتر 7 ، بوستان علوی(بلوارغدیر)،کوچه105،کدپستی:3716185158
  • ایمیل:

اخبار شرکت