كاسپين پليمر آبراهان

  • مدیر: احمد كماني
  • تلفن:88014915
  • وب سایت:
  • فاکس: 88014923
  • نشانی: تهران،خيابان فتحي شقاقي،نرسيده به شهيد گمنام،پلاك 143،  طبقه اول، كدپستي:1438677131
  • ایمیل:

اخبار شرکت