فرا پلیمر

  • مدیر: موسوی مهرداد  مداح علی
  • تلفن:031-37761382
  • وب سایت:
  • فاکس: 031-37751241
  • نشانی: اصفهان، سه راه سیمین، خیابان سیمین،شماره 91،بن بست11 کد پستی: 8176935561
  • ایمیل:

اخبار شرکت