صنایع لوله البرزآمل

  • مدیر: محمد علی پور نیکبخت
  • تلفن:011-43183192-3
  • وب سایت: Info@sme.com
  • فاکس: 011-43183194
  • نشانی: آمل صندوق پستی:936
  • ایمیل:

اخبار شرکت