صنایع شیمیایی سحرسمنان

  • مدیر: عبدالحمید رهبر
  • تلفن:023-33652030
  • وب سایت:
  • فاکس: 023-33652420
  • نشانی: سمنان ، شهرک صنعتی  شرق خیابان ابتكار6 كدپستي:3535168815
  • ایمیل:

اخبار شرکت